E-learningový systém SOVA systems Č.R., spol. s r.o.

Systém pro vzdělávání účastníků pilotních kurzů projektu

 • Program 1:
  Vzdělávání pro integrální logistiku

  ZOBRAZIT KURZY
 • Program 2:
  Ekonomické a finanční vzdělávání

  ZOBRAZIT KURZY
 • Program 3: Obchodněprávní vztahy
  - jak správně uzavírat smlouvy

  ZOBRAZIT KURZY

Přihlásit seZapomněli jste heslo?
Jste zde noví? ZAREGISTRUJTE SE!

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně, zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání živnostníků, zaměstnavatelů a zaměstnanců výrobních a obchodních firem Jihomoravského kraje v klíčových oborech podnikání – v oblasti logistiky, finanční a obchodněprávní problematiky.

V rámci realizace 1. klíčové aktivity projektu budou vytvořeny 3 nové komplexní vzdělávací programy reagující na konkrétní a aktuální potřeby podnikatelských subjektů, které budou v rámci 2. klíčové aktivity pilotně ověřeny.

 

1)    Vzdělávání pro integrální logistiku

2)    Ekonomické a finanční vzdělávání

3)    Obchodněprávní vztahy - Jak správně uzavírat smlouvy

 

Tyto programy přinesou účastníkům dalšího vzdělávání nejen teoretické, ale především praktické poznatky, které absolventi okamžitě využijí ve své každodenní firemní praxi. Osnovy budou připravovány a témata školena odborníky, kteří v tomto oboru pracují, danou problematiku velmi dobře znají, a jsou tedy schopni předat účastníkům všechny svoje reálné zkušenosti.

Rozvoj vědomostí a praktických dovedností absolventů přispěje k zefektivnění jejich práce, zvýšení konkurenceschopnosti, flexibility a adaptability na trhu práce. Zamýšleným důsledkem projektu je také motivace ke změnám, a to v používání nových postupů při zpracování podnikových dat a řešení reálných firemních procesů.

 

Metody výuky

Názornost, interaktivní a praktická forma výuky podpoří aktivní zapojení účastníků do procesu vzdělávání. Používané výukové techniky a metody v kombinaci s individuálním přístupem odborného lektora nabízejí řadu dalších výhod, jako možnost okamžitého získání zpětné vazby či ověření správnosti výsledků. Moderní metody výuky budou doplněny o e-learning, který umožní účastníkům kurzů také vzdělávání na dálku a opětovné vracení se k probíraným tématům, čímž přispěje k lepšímu porozumění a zapamatování si předávané informace.

 

Cílová skupina

Cílová skupina je tvořena účastníky dalšího vzdělávání z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů podnikatelských subjektů a živnostníků JMK ve věku 16-64 let. Do projektu budou zapojeni v rámci pilotního ověřování vzdělávacích programů (i následně v době udržitelnosti). Aktivní zapojení cílové skupiny je plánováno nejen do výuky v pilotáži, ale také v rámci zjišťování průběžné zpětné vazby o kvalitě a relevantnosti realizovaných vzdělávacích aktivit. Veškeré připomínky účastníků pilotáže k samotnému školení i připraveným studijním materiálům budou zapracovány do aktualizace výukových materiálů i metodických příruček. Díky tomu, že se bude cílová skupina takto přímo podílet na finální podobě školicích materiálů a školení, získá k nim důvěru a motivaci je využívat.

 

Přínos pro cílovou skupinu

Pro cílovou skupinu projektu – účastníky dalšího vzdělávání - je přínos úzce spjat se zaměřením jednotlivých kurzů s důrazem na praktické využití získaných znalostí. Nabyté znalosti a řešení případových studií v oblasti logistiky významně zefektivní práci jednotlivce i celé firmy a přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti na obou úrovních. Znalosti a praktické dovednosti v oblasti obchodního práva a tvorby smluv zamezí vzniku rizik i škod v rovině finanční i v rovině možného poškození pověsti, opět jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni podniku. Zvýšení kompetencí a praktických znalostí v oblasti ekonomické a finanční gramotnosti je u této skupiny nanejvýš žádané, jelikož může eliminovat ztráty na jedné straně a významně podpořit růst podnikání na straně druhé.

Zobrazit více...

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. získala dotaci z EU prostřednictvím ESF v rámci globálního grantu “Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”.

 

Název projektu: Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových oborech podnikání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/03.0018

 

Tento E-LEARNINGOVÝ SYSTÉM byl vytvořen jako podpora vzdělávání účastníkům pilotních kurzů projektu.